ประกาศผู้ชนะเสนอราคากลาง ประจำปี 2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูทับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอน ๑ ถนนกำปงเจ๊ะยอ ซอย ๔ และซอย และคอน ๒ ถนนกำปงเจ๊ะยอ ชอย ๓ ขนาดกว้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอน ๒ ขนาดความกว้าง ๔.๐  เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหมู่ที่ ๓ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัตนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเหศบาลตำบลนเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๘-๐๐๐๒ ถนนกำปงสูกา กว้ง ๕ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร เหศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเหศบาลตำบลบูเก๊ะดา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโศรงการปูทับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกำปงเจ๊ะเด็ง ซอย ๓ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลโละจูด อำภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างก่อสร้างโครการปูทับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกำปงเจ๊ะเด็ง ซอย ๔ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศเหศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปูทับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปูลากูตง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา