Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ท่านผู้สนใจ สามารถ Download เอกสาร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ได้ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก ในสวนสาธารณะ(กูเเบบอยอ) ดำเนินการโดยกองช่าง

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

แผนที่เทศบาล

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา