Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย
Monday the 19th - Author: NaiITservice

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก การขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค จำนวนหลายครัวเรือน นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ได้สั่งการให้งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาภัยแล้ง โดยเเจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชน ทุกชุมชน มัสยิด บาลาเซาะห์ทุกแห่ง โรงเรียน ฯลฯ อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย การเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอัคคีภัย ในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุการ ดับไฟป่า ในพื้นที่ใกล้เคียง ฯลฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 073 - 586177 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

ข่าวรับสมัครงานราชการ

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา