Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย
Monday the 19th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ ปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ท่านสามารถ Download แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ได้ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ท่านผู้สนใจ สามารถ Download เอกสาร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ได้ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก ในสวนสาธารณะ(กูเเบบอยอ) ดำเนินการโดยกองช่าง

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

ข่าวรับสมัครงานราชการ

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา