Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

จากเหตุ วาตภัย เดือนมิถุนายน 2559 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ทำให้บ้านเรือนของประชาชน เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำการฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้เข้าสู่ภาวะปกติ

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้มอบเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท ของ นายมาหามะรูซี ยามี

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA : (สถ - อปท) ได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยมี อบต.โล๊ะจูด อบต.ฆอเลาะ อบต.เเม่ดง เเละ ทต.บูเก๊ะตา เข้ารับการตรวจ ฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา “ โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก–ลก บ้านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง “ ได้เข้าพบนายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ( Area Action Plan ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน เพื่อนำมาออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องและจัดทำแบบก่อสร้าง ต่อไป

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

ข่าวรับสมัครงานราชการ

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา