พิมพ์

กิจกรรมฝึกอบรมและสัมนาวิชาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (โครงการ ” ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”  ระหว่าง วันที่  9 – 12 ธันวาคม 2559 ) ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริ (โครงการชั่งหัวมัน) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ศึกษาดูงาน  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี