พิมพ์

จากเหตุ วาตภัย เดือนมิถุนายน 2559 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ทำให้บ้านเรือนของประชาชน เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำการฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้เข้าสู่ภาวะปกติ