Saturday the 15th - Author: NaiITservice

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา “ โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก–ลก บ้านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง “ ได้เข้าพบนายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ( Area Action Plan ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน เพื่อนำมาออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องและจัดทำแบบก่อสร้าง ต่อไป

couponcodeshosting

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา