Thursday the 1st - Author: NaiITservice

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

couponcodeshosting

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา