พิมพ์

โครงการอบรมการสอนคัมภีร์อัล-กรุอ่านตามระบบกีรออาตี 2559ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 ณ มัสยิดบ้านบูเก๊ะตาและมัสยิดบ้านเจ๊ะเด็ง เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส