สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA : (สถ - อปท) ได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยมี อบต.โล๊ะจูด อบต.ฆอเลาะ อบต.เเม่ดง เเละ ทต.บูเก๊ะตา เข้ารับการตรวจ ฯ

 

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา “ โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก–ลก บ้านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง “ ได้เข้าพบนายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ( Area Action Plan ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน เพื่อนำมาออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องและจัดทำแบบก่อสร้าง ต่อไป

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา สมาชิกสภา ผู้นำศาสนา และหน่วยงานในพื้นที่ ฯ ร่วมกิจกรรม พิธีปิด “ โครงการอบรมการสอนคัมภีร์อัล-กรุอานตามระบบ กีรออาตี 2559 " โดยมีนายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแว้งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ปิดโครงการ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้นำคณะพบปะผู้นำทางศาสนา พร้อมมอบข้าวสาร อินทผาลัม แก่มัสยิดเพื่อใช้ในศาสนกิจและการละศีลอด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เรารักนราธิวาส"ประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด" Big Cleaning Day