สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

พวกเราขอประกาศเจตนารมณ์ จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสนับสนุนการสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร "นราธิวาสโปร่งใส ทุกคนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"