สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเตือน ธันวาคม ๒๕๖๒

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒