เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง โดยใช้วิธีคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดถนนสูงาดูสง ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรือง ประกาศแจ้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กำปงสูกา หมู่ที่2,3 ตำบลโละจูด อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรือง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกำปงสูกา หมู่ที่ 2,3 ตำบลโละจูด

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา(สวนกูแบบอยอ)โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีดชนิดผนังตะแกรงเหล็กด้านบนพร้อมประตูทางเข้า-ออก โดยวิธีคัดเลือ  

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านเจ๊ะยอ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงสการก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดถนนสูงาดูซง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสูงาดูซง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำปงเจ๊ะยอ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งคลองโละจูด 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมต่อเติมอาคาร สำนักงานบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตามแนวถนนกำปงเจ๊ะยอ ซ.4 งวด2

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการการถนนคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก กำปงสูกา

  ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก กำปงสูกา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เสนอโครงการถนนคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก กำปงสูกา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำปงสูกา ม.3  

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด ม.3

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล (สวนกูแบบอยอ) ม.2 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เสนอราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำปงสูกา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งคลองโละจูด

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำปงสูกา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ คสล.

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล(สวนกูแบบอยอ)

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบำละหาร์

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงละหาร์

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งคลองโละจูด ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเชื่อนกับตลิ่งคลองโละจูด

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน,ภายนอกอาคารและพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งคลองโละจูด ม.3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 โครงการ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการเข้าโครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ ตลาดบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ หมู่ที่ 2 ต.โลจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.สูงาบาโอ๊ะ ม.2 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นาธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนกำปงเจ๊ะเด็ง ม.4 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แบบประเมินราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพิ้นผิวจราจรถนนกำปงเจ๊ะเด็ง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนกำปงเจ๊ะเด็ง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แบบประเมินราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนสูงาบาโอ๊ะ ภายในตลาดบาโอ๊ะ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างป ปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนสูงาบาโอ๊ะ ภายในตลาดบาโอ๊ะ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนสูงาบาโอ๊ะ และ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกำปงเจ๊ะเด็ง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แบบประมเมินราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู่ระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคู่ระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู่ระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามตามแนวถนนสูงาดูซง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนสูงาดูซง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล โดยปรับพื้นที่ก่อสร้างตัวถนน คสล.ฯ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะบือรัง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างบึงสาธารณะบึงละหาร์

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่องผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะบึงละหาร์

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล(สวนกูแบบอยอ)

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล(สวนกูแบบอยอ)

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล(กูแบบอยอ) (งวดสุดท้าย)