รายงานการประชุม ๒๕๖๒

เขียนโดย อลิสา เจ๊ะบอสู

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๒