รายงานประชุมสภา๒๕๕๘

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๒ (ขยายเวลา) ประจำปี ๒๕๕๘

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ครั้งแรก

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘