โครงการฝึกอบรมฯ

โครงการฝึกอบรมเเละทัศนศึกษาดูงานฯ ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช