โครงการฝึกอบรมเเละทัศนศึกษาดูงาน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

โครงการฝึกอบรมเเละทัศนศึกษาดูงานฯ ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช