ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย อลิสา เจ๊ะบอสู

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่องประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่องประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด (ต่อจากโครงการเดิมถึงสะพานถนนบายพาส) หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่องประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่องประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณสำนักงานเทศบาล โดยก่อสร้างรั้วชนิดผนังทึบ ขนาดความยาว 126 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด กองช่าง เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่องประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะเด็ง หมู่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส